[1]
Y. Betty Datner, “Organizational climate survey based on psychodrama”, REV. BRAS. PSICODRAMA, vol. 22, no. 1, pp. 100-106, Jan. 2020.