(1)
Betty Datner, Y. Organizational Climate Survey Based on Psychodrama. REV. BRAS. PSICODRAMA 2020, 22, 100-106.